(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.com

Plans d’Igualtat a empreses

La realització d’un pla d’igualtat a una empresa ens donarà una idea de la seva situació actual sobre aspectes retributius o comunicatius, entre d’altres, i ens pot aportar beneficis com garantir la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes, garantir la igualtat retributiva per treballs d’igual valor, facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, millorar la comunicació interna i externa no sexista o promoure la salut laboral de la plantilla.

L’any 2007 es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, que promou la realització de plans d’igualtat, i els defineix, al seu article 46 com “un conjunt endreçat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Des d’aquell moment, s’ha anat treballant a nivell empresarial, d’agents socials i d’administracions públiques per poder fomentar l’aplicació de plans d’igualtat, anteriorment amb l’obligació de tenir-ne a les empreses amb plantilla superior a 250 persones i des del març de 2019 a empreses amb plantilles a partir de 50 persones, amb flexibilitat fins 2022 per la seva implantació progressiva (com regulen la Llei 6/2019, i els RD 901/2020, RD 902/2020).

Però, en què beneficia un pla d’igualtat a una empresa? Per què hem de plantejar-nos la seva realització a les nostres organitzacions?

Algunes de les avantatges provades en empreses que han implementat un pla d’igualtat són la millora de la productivitat i dels temps de feina, la millora del clima laboral, la reducció de l’absentisme, la flexibilitat de la organització en molts aspectes,  vinculats principalment als recursos humans, o el desenvolupament de la innovació i la creativitat.

A més, de forma cada cop més estesa, tenir un pla d’igualtat és condició obligatòria o valorable per accedir a contractacions amb altres empreses o tenir una millor puntuació en alguns concursos o licitacions públiques i, en alguns casos, fins i tot pot suposar sancions el fet de no tenir-ho.

No hem d’oblidar la imatge de l’empresa, i aquelles que hagin apostat per realitzar un pla d’igualtat, sens dubte demostren el seu compromís amb la responsabilitat social, factor en auge i que guanya cada cop més importància a l’hora de triar una empresa o una altra.

Des de Molins de Q posem a disposició la nostra experiència en Igualtat i Responsabilitat Social per ampliar informació o desenvolupar els vostres Plans d’Igualtat.

Natalia Paricio Borrás – Directora Tècnica RSC

E-quality

Consultoria de gestió i qualitat Molins de Q

MOLINS DE Q ® (MdQ) neix el 2009 a Molins de Rei. Des dels seus inicis ofereix una nova forma de consultoria per a la PIME en aspectes de normativa de gestió, de seguretat i d’assessorament per a millorar la seva organització. Al 2011l’empresa tenia quatre treballadors. Amb el temps i la recuperació econòmica ha estat possible arribar a un equip de 22 professionals.

Centrat en les normatives ISO, la qualitat és la nostra millor carta de presentació. Som l’alternativa a la gran consultoria, massa vegades impersonal i econòmicament allunyada de la gran majoria de les petites i mitjanes empreses. Oferim, també, un servei integral d’assessorament i gestió per a un negoci estable. Estem convençuts que una anàlisi professional i personalitzada de l’empresa i l’elaboració d’un adequat diagnòstic, ajuda a elaborar un pla d’acció correcte per tal de promoure la millora contínua.

La nostra manera de fer és garantia d’èxit. 

 

 

Plásticos Soriano obté la certificació ISO 9001:2015

Plásticos Soriano S.L. ha obtingut la certificació ISO 9001:2015 amb l’abast de impressió i confecció de bosses de plàstic.

L’equip de Molins de Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de Plásticos Soriano S.L.  per assolir tots els objectius proposats.

Molins de Q S.L. es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de Plásticos Soriano S.L.